Kumbha Mela, Makara, Pliosaur, Srila Prabhupada, Swami Narasingha, Nagas